۲۵ مهر ۱۳۹۷

 جدول پخش برنامه های شبکه ۷، بوقت ایران

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

 • نقطه احتیاج همراه با فریدون موخوف

  -

 • تبدیل شو

  -

 • کلیسای هفت

  -

 • درس عشق

  -

 • گرانبها

  -

 • الهیات مسیحی

  -

 • مایکل یوسف

  -

 • بیان حقیقت

  -

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • کشیش مانی عرفان

  -

 • علامت حیات

  -

 • بشارت

  -

 • خدا زنده است

  -

 • جشن آزادی

  -

 • نقطه احتیاج همراه با فریدون موخوف

  -

 • جویس مایر

  -

 • درس عشق

  -

 • بیان حقیقت

  -

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • تبدیل شو

  -

 • خدا زنده است

  -

 • جویس مایر

  -

 • درس زندگی

  -

 • کلیسای ایرانیان

  -

 • صدای زندگی

  -

 • جشن آزادی

  -

 • گرانبها

  -

 • فیلم سینمایی داستان های خدا

  -

 • مایکل یوسف

  -

 • علامت حیات

  -

 • جویس مایر

  -

 • بیان حقیقت

  -

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • نقطه احتیاج همراه با فریدون موخوف

  -

 • تبدیل شو

  -

سه شنبه

 • درس عشق

  -

 • جویس مایر

  -

 • بشارت

  -

 • گرانبها

  -

 • کشیش مانی عرفان

  -

 • جشن آزادی

  -

 • مایکل یوسف

  -

 • نقطه احتیاج همراه با فریدون موخوف

  -

 • قدم به قدم با خدا

  -

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • الهیات مسیحی

  -

 • درس عشق

  -

 • خدا زنده است

  -

 • تبدیل شو

  -

 • کلیسای ایرانیان

  -

 • جشن آزادی

  -

 • من و ایشون

  -

 • ازبک

  -

 • نقطه احتیاج همراه با فریدون موخوف

  -

 • تبدیل شو

  -

 • کشیش مانی عرفان

  -

 • بشارت

  -

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • جویس مایر

  -

 • کلیسای عیلام زنده

  -

 • بیان حقیقت

  -

 • پادشاه جلال

  -

 • مایکل یوسف

  -

 • گرانبها

  -

 • تبدیل شو

  -

 • کلیسای هفت

  -

 • قدم به قدم با خدا

  -

 • من و ایشون

  -

 • کشیش مانی عرفان

  -

 • علامت حیات

  -

 • گرانبها

  -

 • دفینه

  -

 • بشارت

  -

چهارشنبه

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • مایکل یوسف

  -

 • آرشیو کلیسای هفت

  -

 • ازبک

  -

 • بیان حقیقت

  -

 • دفینه

  -

 • من و ایشون

  -

 • صدای زندگی

  -

 • جویس مایر

  -

 • جشن آزادی

  -

 • درس عشق

  -

 • مایکل یوسف

  -

 • گرانبها

  -

 • الهیات مسیحی

  -

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • برنامه کودک

  -

 • تبدیل شو

  -

 • دفینه

  -

 • بشارت

  -

 • علامت حیات

  -

 • قدم به قدم با خدا

  -

 • مایکل یوسف

  -

 • بیان حقیقت

  -

 • کشیش مانی عرفان

  -

 • نقطه احتیاج همراه با فریدون موخوف

  -

 • گرانبها

  -

 • من و ایشون

  -

 • جویس مایر

  -

 • تبدیل شو

  -

 • برنامه کودک

  -

 • علامت حیات

  -

 • کلیسای ایرانیان

  -

 • بیان حقیقت

  -

 • گرانبها

  -

 • خدا زنده است

  -

 • درس عشق

  -

 • تبدیل شو

  -

 • فیلم سینمایی داستان های خدا

  -

پنج شنبه

 • مایکل یوسف

  -

 • من و ایشون

  -

 • گرانبها

  -

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • کشیش مانی عرفان

  -

 • تبدیل شو

  -

 • علامت حیات

  -

 • کلیسای عیلام زنده

  -

 • دفینه

  -

 • ازبک

  -

 • آرشیو کلیسای هفت

  -

 • خدا زنده است

  -

 • همه چیز تازه میشود

  -

 • جشن آزادی

  -

 • درس عشق

  -

 • ازبک

  -

 • پادشاه جلال

  -

 • گرانبها

  -

 • نقطه احتیاج همراه با فریدون موخوف

  -

 • تبدیل شو

  -

 • الهیات مسیحی

  -

 • بشارت

  -

 • ازبک

  -

 • خدا زنده است

  -

 • بیان حقیقت

  -

 • جویس مایر

  -

 • صدای زندگی

  -

 • مایکل یوسف

  -

 • گرانبها

  -

 • پادشاه جلال

  -

 • برنامه کودک

  -