۰۲ فروردین ۱۴۰۲

جدول برنامه های شبکه ۷

شنبه ها

اسم برنامه  زمان به وقت ایران پخش
درس زندگی ۱۲:۳۰ صبح تکرار
انیمیشن کودکان ۱:۰۰ صبح تکرار
درس عشق ۱:۳۰ صبح تکرار
طراوت ۲:۰۰ صبح تکرار
تمام کتاب ۲:۳۰ صبح تکرار
فیلم سینمایی ۳:۰۰ صبح تکرار
از خاک تا افلاک ۵:۰۰ صبح تکرار
کلیسای هفت ۵:۰۰ صبح تکرار
انیمیشن کودکان ۸:۰۰ صبح تکرار
موسی و بوته مشتعل ۸:۳۰ صبح تکرار
بشارت ۹:۰۰ صبح تکرار
من بیدار ۹:۳۰ صبح تکرار
هنر من ، خدمت من ۱۰:۳۰ صبح تکرار
کلیسای هفت ۱۱:۳۰ صبح تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
جویس مایر ۲:۳۰ بعد از ظهر تکرار
دست خدا ۳:۰۰ بعد از ظهر تکرار
تعالیم متفرقه ۴:۰۰ بعد از ظهر تکرار
آگاهی فردی ۴:۳۰ بعد از ظهر تکرار
از خاک تا افلاک ۵:۰۰ بعد از ظهر تکرار
انیمیشن کودکان ۵:۳۰ بعد از ظهر تکرار
رابرت موریس ۶:۰۰ بعد از ظهر تکرار
مایکل یوسف ۶:۳۰ بعد از ظهر تکرار
جنگجویان دعای هفت ۷:۰۰ بعد از ظهر تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۸:۰۰ شب تکرار
موسی و بوته مشتعل ۹:۰۰ شب تکرار
سفر ۹:۳۰ شب تکرار
موعظه شبان مت ۱۰:۳۰ شب تکرار
آموزش تربیت فرزند ۱۱:۳۰ شب تکرار

یکشنبه ها

اسم برنامه  زمان به وقت ایران پخش
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۱۲:۳۰ صبح تکرار
کلیسای هفت ۱:۰۰ صبح تکرار
هنر من ، خدمت من ۳:۳۰ صبح تکرار
قدم به قدم با خدا ۴:۰۰ صبح تکرار
موسی و بوته مشتعل ۴:۳۰ صبح تکرار
بشارت ۵:۰۰ صبح تکرار
آموزش تربیت فرزند ۵:۰۰ صبح تکرار
آگاهی فردی ۵:۰۰ صبح تکرار
تعالیم متفرقه ۷:۰۰ صبح تکرار
سفر ۷:۳۰ صبح تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۸:۳۰ صبح تکرار
جویس مایر ۹:۰۰ صبح تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۹:۳۰ صبح تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۱۰:۰۰ صبح تکرار
بشارت ۱۱:۰۰ صبح تکرار
درس زندگی ۱۱:۳۰ صبح تکرار
من بیدار ۱۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
نقشه خدا برای رستگاری ۱:۰۰ بعد از ظهر تکرار
کشیش سیامک زرگری ۱:۳۰ بعد از ظهر تکرار
حقایق شگفت انگیز ۳:۰۰ بعد از ظهر تکرار
جنگحویان دعای هفت ۳:۳۰ بعد از ظهر تکرار
انیمیشن کودکان ۴:۳۰ بعد از ظهر تکرار
کلیسای هفت ۵:۰۰ بعد از ظهر تکرار
 بهبودی جهانی ۷:۳۰ بعد از ظهر تکرار
دست خدا ۸:۳۰ شب تکرار
کلیسای سانیول – زنده ۹:۳۰ شب تکرار
از خاک تا افلاک ۱۱:۰۰ شب تکرار
موعظه شبان مت ۱۱:۳۰ شب تکرار
طراوت   ۱۲:۰۰ صبح تکرار

دوشنبه ها

اسم برنامه  زمان به وقت ایران پخش
تعالیم متفرقه ۱۲:۳۰ صبح تکرار
جویس مایر ۱:۰۰ صبح تکرار
قدم به قدم با خدا ۱:۳۰ صبح تکرار
بهبودی (زبان آذری) ۲:۰۰ صبح تکرار
تمام کتاب ۳:۰۰ صبح تکرار
باز پخش برنامه دعا ۳:۳۰ صبح تکرار
از خاک تا افلاک ۴:۳۰ صبح تکرار
حقایق شگفت انگیز ۵:۰۰ صبح تکرار
موسی و بوته مشتعل ۵:۳۰ صبح تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۶:۰۰ صبح تکرار
آموزش تربیت فرزند ۷:۰۰ صبح تکرار
کلیسای سانیول ۸:۰۰ صبح تکرار
 بهبودی جهانی ۹:۳۰ صبح تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۱۰:۳۰ صبح تکرار
نقشه خدا برای رستگاری ۱۱:۳۰ صبح تکرار
انیمیشن کودکان ۱۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
رابرت موریس ۱۲:۳۰ بعد از ظهر تکرار
درس عشق ۱:۰۰ بعد از ظهر تکرار
فیلم سینمایی ۱:۳۰ بعد از ظهر تکرار
آگاهی فردی ۳:۳۰ بعد از ظهر تکرار
من بیدار ۴:۰۰ بعد از ظهر تکرار
انیمیشن کودکان ۵:۰۰ بعد از ظهر تکرار
طراوت ۵:۳۰ بعد از ظهر تکرار
بشارت ۶:۰۰ بعد از ظهر تکرار
موعظه شبان مت ۶:۳۰ بعد از ظهر تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۷:۰۰ بعد از ظهر تکرار
کلیسای سانیول ۷:۳۰ بعد از ظهر تکرار
دست خدا ۹:۰۰ شب تکرار
مایکل یوسف ۱۰:۰۰ شب تکرار
سفر ۱۰:۳۰ شب تکرار
کشیش سیامک زرگری ۱۱:۳۰ شب تکرار

سه شنبه ها

اسم برنامه  زمان به وقت ایران پخش
موعظه شبان مت ۱:۰۰ صبح تکرار
بشارت ۱:۳۰ صبح تکرار
نقشه خدا برای رستگاری ۲:۰۰ صبح تکرار
مایکل یوسف ۲:۳۰ صبح تکرار
موسی و بوته مشتعل ۳:۰۰ صبح تکرار
آموزش تربیت فرزند ۳:۳۰ صبح تکرار
داستان ازدواج ۴:۳۰ صبح تکرار
آگاهی فردی ۵:۰۰ صبح تکرار
قدم به قدم با خدا ۶:۰۰ صبح تکرار
درس زندگی ۶:۳۰ صبح تکرار
جنگجویان دعای هفت ۷:۰۰ صبح تکرار
بهبودی (زبان آذری) ۸:۰۰ صبح تکرار
هنر من ، خدمت من ۹:۰۰ صبح تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۹:۳۰ صبح تکرار
بشارت ۱۰:۰۰ صبح تکرار
من بیدار ۱۰:۳۰ صبح تکرار
آگاهی فردی ۱۱:۳۰ صبح تکرار
ایمان ما به خدا ۱۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
انیمیشن کودکان ۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
درس زندگی ۲:۳۰ بعد از ظهر  
تعالیم متفرقه ۳:۰۰ بعد از ظهر تکرار
جویس مایر ۳:۳۰ بعد از ظهر  
مایکل یوسف ۴:۰۰ بعد از ظهر تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۴:۳۰ بعد از ظهر تکرار
درس عشق ۵:۳۰ بعد از ظهر تکرار
فیلم سینمایی ۶:۰۰ بعد از ظهر تکرار
 بهبودی جهانی ۸:۰۰ شب تکرار
جویس مایر ۹:۰۰ شب تکرار
رابرت موریس ۹:۳۰ شب تکرار
جنگجویان دعای هفت- زنده
۱۰:۰۰ شب
زنده
حقایق شگفت انگیز ۱۱:۰۰ شب تکرار
طراوت ۱۱:۳۰ شب تکرار
سفر  ۱۲:۰۰ صبح تکرار

پخش زنده - دست خدا - ۱۰ شب به وقت ایران

چهارشنبه ها

اسم برنامه  زمان به وقت ایران پخش
 بهبودی جهانی ۱۲:۳۰ صبح تکرار
جویس مایر ۱:۳۰ صبح تکرار
داستان ازدواج ۲:۰۰ صبح تکرار
انیمیشن کودکان ۳:۰۰ صبح تکرار
آگاهی فردی ۳:۳۰ صبح تکرار
آموزش تربیت فرزند ۴:۰۰ صبح تکرار
از خاک تا افلاک ۴:۳۰ صبح تکرار
انیمیشن کودکان ۵:۰۰ صبح تکرار
مایکل یوسف ۵:۳۰ صبح تکرار
درس زندگی ۶:۰۰ صبح تکرار
موسی و بوته مشتعل ۶:۳۰ صبح تکرار
دست خدا ۷:۰۰ صبح تکرار
طراوت ۸:۰۰ صبح تکرار
تعالیم متفرقه ۸:۳۰ صبح تکرار
دایره خانواده ۹:۰۰ صبح تکرار
موسی و بوته مشتعل ۹:۳۰ صبح تکرار
کشیش سیامک زرگری ۱۰:۰۰ صبح تکرار
انیمیشن کودکان ۱۱:۰۰ صبح تکرار
نقشه خدا برای رستگاری ۱۱:۳۰ صبح تکرار
بشارت ۱۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
بهبودی (زبان آذری) ۱۲:۳۰ بعد از ظهر تکرار
فیلم سینمایی ۱:۳۰ بعد از ظهر تکرار
جویس مایر ۳:۳۰ بعد از ظهر تکرار
موعظه شبان مت ۴:۰۰ بعد از ظهر تکرار
قدم به قدم با خدا ۴:۳۰ بعد از ظهر تکرار
جنگجویان دعای هفت ۵:۰۰ بعد از ظهر تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۶:۰۰ بعد از ظهر تکرار
کلیسای سانیول ۶:۳۰ بعد از ظهر تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۸:۰۰ شب تکرار
از خاک تا افلاک ۹:۰۰ شب تکرار
درس زندگی ۹:۳۰ شب تکرار
دست خدا – زنده
۱۰:۰۰ شب
زنده
موسی و بوته مشتعل ۱۱:۰۰ شب تکرار
حقایق شگفت انگیز ۱۱:۳۰ شب تکرار
رابرت موریس   ۱۲:۰۰ صبح تکرار

پخش زنده - تعبیر خواب و رویا- ۱۰ شب به وقت ایران

پنج شنبه ها

اسم برنامه  زمان به وقت ایران پخش
دست خدا ۱۲:۳۰ صبح تکرار
حقایق شگفت انگیز ۱:۳۰ صبح تکرار
رابرت موریس ۲:۰۰ صبح تکرار
تعالیم متفرقه ۲:۳۰ صبح تکرار
تمام کتاب ۳:۰۰ صبح تکرار
موعظه شبان مت ۳:۳۰ صبح تکرار
جویس مایر ۵:۰۰ صبح تکرار
کشیش سیامک زرگری ۵:۰۰ صبح تکرار
درس زندگی ۶:۰۰ صبح تکرار
من بیدار ۶:۳۰ صبح تکرار
موسی و بوته مشتعل ۷:۳۰ صبح تکرار
آگاهی فردی ۸:۰۰ صبح تکرار
درس عشق ۸:۳۰ صبح تکرار
قدم به قدم با خدا ۹:۰۰ صبح تکرار
آگاهی فردی ۹:۳۰ صبح تکرار
تمام کتاب ۱۰:۰۰ صبح تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۱۰:۳۰ صبح تکرار
بشارت ۱۱:۰۰ صبح تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۱۱:۳۰ صبح تکرار
موسی و بوته مشتعل ۱۲:۳۰ بعد از ظهر تکرار
داستان ازدواج ۱:۰۰ بعد از ظهر تکرار
موعظه شبان مت ۱:۳۰ بعد از ظهر تکرار
جنگجویان دعای هفت ۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
کشیش سیامک زرگری ۳:۰۰ بعد از ظهر تکرار
نقشه خدا برای رستگاری ۴:۰۰ بعد از ظهر تکرار
 بهبودی جهانی ۴:۳۰ بعد از ظهر تکرار
از خاک تا افلاک ۵:۳۰ بعد از ظهر تکرار
انیمیشن کودکان ۶:۰۰ بعد از ظهر تکرار
طراوت ۶:۳۰ بعد از ظهر تکرار
درس عشق ۷:۰۰ بعد از ظهر تکرار
فیلم سینمایی ۷:۳۰ شب تکرار
من بیدار – زنده
۹:۳۰ شب
زنده
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۱۰:۳۰ شب تکرار
هنر من ، خدمت من ۱۱:۰۰ شب تکرار
مایکل یوسف ۱۱:۳۰ شب تکرار
انیمیشن کودکان   ۱۲:۰۰ صبح تکرار

پخش زنده - کلیسای ۷ - ۸ شب به وقت ایران

جمعه ها

اسم برنامه  زمان به وقت ایران پخش
کلیسای هفت ۱۲:۳۰ صبح تکرار
من بیدار ۳:۰۰ صبح تکرار
 بهبودی جهانی ۴:۰۰ صبح تکرار
قدم به قدم با خدا ۵:۰۰ صبح تکرار
طراوت ۵:۳۰ صبح تکرار
کلیسای هفت ۶:۰۰ صبح تکرار
آموزش تربیت فرزند ۵:۰۰ صبح تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۵:۰۰ صبح تکرار
دست خدا ۹:۳۰ صبح تکرار
انیمیشن کودکان ۱۰:۳۰ صبح تکرار
جنگجویان دعای هفت ۱۱:۰۰ صبح تکرار
بشارت ۱۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
تمام کتاب ۱۲:۳۰ بعد از ظهر تکرار
از خاک تا افلاک ۱:۰۰ بعد از ظهر تکرار
موعظه شبان مت ۱:۳۰ بعد از ظهر تکرار
ایمان ما به خدا ۲:۰۰ بعد از ظهر تکرار
نقشه خدا برای رستگاری ۴:۰۰ بعد از ظهر تکرار
هنر من ، خدمت من ۴:۳۰ بعد از ظهر تکرار
درس عشق ۵:۰۰ بعد از ظهر تکرار
مدرسه کتاب مقدس ۵:۳۰ بعد از ظهر تکرار
موسی و بوته مشتعل ۶:۳۰ بعد از ظهر تکرار
داستان ازدواج ۷:۰۰ شب تکرار
پارسا محسوب شدن توسط ایمان ۷:۳۰ شب تکرار
کلیسای هفت – زنده
۸:۰۰ شب
زنده
فیلم سینمایی ۱۰:۳۰ شب تکرار

مطابق قوانین بین‌المللی، تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای شبکه 7 محفوظ است. © 2020