Loading…

جدول برنامه های شبکه 7

شنبه ها

من بیـــدار 8:30:00 AM تکرار
درس زندگی 9:30:00 AM
تمام کتاب عهد قدیم 10:00:00 AM
کلیــسای 7 10:30:00 AM تکرار
فیلم سینمائی 1:00:00 PM
کارتون 3:30:00 PM
ندای شهدا/مشعل 4:00:00 PM
مت پیترسون فصل 11 5:00:00 PM
مایکل یوسف فصل 18 5:30:00 PM
دعای زنده 6:00:00 PM تکرار
مسیحیت و آزادی 7:00:00 PM
رودخانه حضور خدا 7:30:00 PM
مدرسۀ کتاب مقدس فصل 10 8:00:00 PM
ساعت شاد 9:00:00 PM
دست خــدا 9:30:00 PM تکرار
جویس مایر 10:30:00 PM
برگزیده 11:00:00 PM
دیوید جرمیا 12:30:00 AM
خواهر ایشیک 12:30:00 AM
طراوت با جووآن فصل 1 1:00:00 AM
حقایق شگفت انگیز فصل7 1:30:00 AM
دوره آلفا 2:00:00 AM
قدوسیت خدا 3:00:00 AM
زن راستین 3:30:00 AM
holy moly 4:00:00 AM
کلیــسای 7 4:30:00 AM تکرار
سوپر بوک بچه ها 7:00:00 AM
آموزش والدین بکی فیشر سطح-1 7:30:00 AM

یکشنبه ها

من بیـــدار 8:30:00 AM تکرار
درس زندگی 9:30:00 AM
تمام کتاب عهد قدیم 10:00:00 AM
کلیــسای 7 10:30:00 AM تکرار
فیلم سینمائی 1:00:00 PM
کارتون 3:30:00 PM
ندای شهدا/مشعل 4:00:00 PM
مت پیترسون فصل 11 5:00:00 PM
مایکل یوسف فصل 18 5:30:00 PM
دعای زنده 6:00:00 PM تکرار
مسیحیت و آزادی 7:00:00 PM
رودخانه حضور خدا 7:30:00 PM
مدرسۀ کتاب مقدس فصل 10 8:00:00 PM
ساعت شاد 9:00:00 PM
دست خــدا 9:30:00 PM تکرار
جویس مایر 10:30:00 PM
برگزیده 11:00:00 PM
دیوید جرمیا 12:30:00 AM
خواهر ایشیک 12:30:00 AM
طراوت با جووآن فصل 1 1:00:00 AM
حقایق شگفت انگیز فصل7 1:30:00 AM
دوره آلفا 2:00:00 AM
قدوسیت خدا 3:00:00 AM
زن راستین 3:30:00 AM
holy moly 4:00:00 AM
کلیــسای 7 4:30:00 AM تکرار
سوپر بوک بچه ها 7:00:00 AM
آموزش والدین بکی فیشر سطح-1 7:30:00 AM

دوشنبه ها

کلیسای ایرانیان سانیول 8:30:00 AM تکرار
تمام کتاب 9:30:00 AM
مدرسه کتاب مقدس فصل 10 10:00:00 AM
مسیحیت و آزادی 11:00:00 AM
گیت وی فصل 13 11:30:00 AM
فیــلم سینمائــی 12:00:00 PM
آلفا فریدون مخوف 2:30:00 PM
من بیـــدار 3:30:00 PM تکرار
درس زندگی 4:30:00 PM
قدوسیت خدا 5:00:00 PM
مت پیترسون فصل 11 5:30:00 PM
سوپربوک 6:00:00 PM
اسامی مسیح 6:30:00 PM
طراوت با جووان 1 7:00:00 PM
ساعت شاد 7:30:00 PM
دست خــدا بازپخش 8:00:00 PM
مایکل یوسف فصل 18 9:00:00 PM
دارلن کوردیک 9:30:00 PM
سخن کوتاه 10:00:00 PM
شالوده ها/VOM 10:30:00 PM
حقایق شگفت انگیز فصل 7 11:00:00 PM
قدم به قدم با خدا13 11:30:00 PM
سریال برگزیده 12:30:00 AM
رهائی از اسارت 1:00:00 AM
زن راستین 2:00:00 AM
غزل غزل ها 2:30:00 AM
محبوب خدا 3:00:00 AM
بازپخش دعای زنده 3:30:00 AM
دیوید جرمایا 4:30:00 AM
پرتال (جوانان) 5:00:00 AM
جویس مایر 6:00:00 AM
عیسی چه کرد ؟ 6:30:00 AM
آموزش والدین بکی فیشر سطح 1 7:00:00 AM
مشعل کارتون کودکان 8:00:00 AM

سه شنبه ها

دارلن کوردیک 8:30:00 AM
صفات خدا 9:00:00 AM
کارتون کودکان 9:30:00 AM
من بیـــدار 10:00:00 AM تکرار
ندای شهدا/ شالوده ها 11:00:00 AM
ساعت شاد 11:30:00 AM
خواهر ایشیک 12:00:00 PM
عیسی چه کرد ؟ 12:30:00 PM
سوپر بوک بچه ها 1:00:00 PM
تعالیم جان بیور 1:30:00 PM
تمام کتاب 2:00:00 PM
درس زندگی 2:30:00 PM
جویس مایر/زندگی شاد روزانه 3:00:00 PM
مایکل یوسف فصل 18 3:30:00 PM
پرتال با جوانان 4:00:00 PM
مسیحیت و آزادی 5:00:00 PM
فیــلم سینمائــی 5:30:00 PM
حقایق شگفت انگیز فصل 7 7:30:00 PM
رهائی از اسارت 8:00:00 PM زنده
مت پیترسون فصل 11 9:00:00 PM
رودخانه حضور خدا 9:30:00 PM
جنگجویان دعا زنده 10:00:00 PM زنده
قدم به قدم با مسیح 11:00:00 PM
مشعل کارتون 11:30:00 PM
سریال برگزیده 12:30:00 AM
دیوید جرمایا 1:30:00 AM
مایکل یوسف فصل 18 2:00:00 AM
ایوب 2:30:00 AM
مدرسۀ کتاب مقدس فصل10 3:00:00 AM
جویس مایر/زندگی شاد روزانه 4:00:00 AM
اسامی مسیح 4:30:00 AM
رهائی از اسارت 5:00:00 AM تکرار
طراوت با جووآن فصل 1 6:00:00 AM
Holy Moly 6:30:00 AM
بازپخش دعای زنده 7:00:00 AM
قدوسیت خدا 8:00:00 AM

چهارشنبه ها

قدوسیت خدا 8:30:00 AM
خواهر ایشیک 9:00:00 AM
برگزیده 9:30:00 AM
مشعل/کارتون کودکان 10:30:00 AM
کارتونHoly Moly 11:30:00 AM
تمام کتاب 12:00:00 PM
فیــلم سینمائــی 12:30:00 PM
محبوب خدا 3:00:00 PM
بازپخش دعای زنده 3:30:00 PM
رودخانه حضور خدا 4:30:00 PM
کارتون کودکان 5:00:00 PM
کلیسای ایرانیان سانیول بازپخش 5:30:00 PM
مدرسۀ کتاب مقدس فصل 10 7:00:00 PM
ایوب 8:00:00 PM
مت پیترسون 11 8:30:00 PM
زن راستین 9:00:00 PM
قدم به قدم با مسیح 9:30:00 PM
دست خدا 10:00:00 PM زنده
مسیحیت و آزادی 11:00:00 PM
دیوید جرمیا 11:30:00 PM
حقایق شگفت انگیز فصل ۷ 12:30:00 AM
دوره آلفا 12:30:00 AM
غزل غزل ها 1:30:00 AM
گیت وی فصل 13 2:00:00 AM
عیسی چه کرد ؟ 2:30:00 AM
پرتال جوانان 3:00:00 AM
اسامی مسیح 4:00:00 AM
مایکل یوسف فصل 18 4:30:00 AM
آموزش والدین بکی فیشر سطح ۱ 5:00:00 AM
رهائی از اسارت 6:00:00 AM
طراوت با جووان فصل1 7:00:00 AM
جویس مایر/زندگی شاد روزانه 7:30:00 AM
سوپر بوک بچه ها 8:00:00 AM

پنجشنبه ها

مسیحیت و آزادی 8:30:00 AM
حقایق شگفت انگیز فصل 7 9:00:00 AM
دارلن کوردیک 9:30:00 AM
محبوب خدا 10:00:00 AM
ساعت شاد 10:30:00 AM
ایشیک آبلا 11:00:00 AM
مدرسۀ کتاب مقدس فصل 10 11:30:00 AM
دیوید جرمیا 12:30:00 PM
تمام کتاب 1:00:00 PM
مت پیترسون فصل 11 1:30:00 PM
اسامی مسیح 2:00:00 PM
گیت وی فصل 12 2:30:00 PM
قدوسیت خد 3:00:00 PM
دست خدا 3:30:00 PM تکرار
ایوب 4:30:00 PM
سوپر بوک بچه ها 5:00:00 PM
قدم به قدم با مسیح 5:30:00 PM
فیــلم سینمائــی 6:00:00 PM
مایکل یوسف فصل 18 8:30:00 PM
غزل غزل های سلیمان 9:00:00 PM
مسیحیت و آزادی 9:30:00 PM
من بیـــدار 10:00:00 PM زنده
دوره آلفا 11:00:00 PM
فیلم سینمائــی 12:30:00 AM
مشعل 2:00:00 AM
درس زندگی 3:00:00 AM
طراوت با جووآن فصل1 3:30:00 AM
جویس مایر/زندگی شاد روزانه 4:00:00 AM
من بیـــدار 4:30:00 AM تکرار
رودخانه حضور خدا(جنین رودریگز) 5:30:00 AM
آموزش والدین بکی فیشر سطح 1 6:00:00 AM
صفات خدا 7:00:00 AM
برگزیده 7:30:00 AM

جمعه ها

دست خــدا 8:30:00 AM تکرار
دیوید جرمیا(نقطه عطف) 9:30:00 AM
دعای زنده 10:00:00 AM تکرار
قدم به قدم با خدا 11:00:00 AM
تمام کتاب 11:30:00 AM
زن راستین 12:00:00 PM
مت پیترسون فصل 11 12:30:00 PM
ساعت شاد 1:00:00 PM
کارتون کودکان 1:30:00 PM
مدرسۀ کتاب مقدس 2:00:00 PM
مسیحیت و آزادی 3:00:00 PM
ایوب 3:30:00 PM
دوره آلفا 4:00:00 PM
فیلم سینمائــی کودکان 5:00:00 PM
صفات خدا 7:00:00 PM
Holy Molyکارتون 7:30:00 PM
کلیــسای 7 8:00:00 PM زنده
فیلم سینمائــی 10:30:00 PM
آموزش والدین بکی فیشر سطح -1 12:30:00 AM
جویس مایر/زندگی شاد روزانه 1:30:00 AM
من بیـــدار 2:00:00 AM تکرار
حقایق شگفت انگیز فصل 7 3:00:00 AM
محبوب خدا 3:30:00 AM
گیت وی فصل12 4:00:00 AM
کلیــسای 7 4:30:00 AM تکرار
دارلن کوردیک 7:00:00 AM
طراوت با جووآن فصل 1 7:30:00 AM
رودخانه حضور خدا 8:00:00 AM

هدیۀ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همۀ هدایایی که دریافت می‌کنید، یعنی قسمت مقدس آنها باشد
اعداد 18 :29

هدیه دادن به کلیسا مانند خمس و زکات و صدقه نیست بلکه راهی برای ابراز محبتی از ایمانی عمیق است که قطعا با فکر و دل خدا انجام شود